Elektronická podatelna Města Újezd u Brna

Elektronická podatelna Města Újezd u Brna je určena pro příjem elektronických podání podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektrickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektrických podatelnách.

Možnosti elektrického podání:

1)  Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu: e-postaujezdubrna.cz

Elektronická podání se stahují každý úřední den (tzn. kromě pátku) na začátku a dále v průběhu pracovní doby. Elektronické podání musí obsahovat zaručený elektronický podpis odesilatele všude tam, kde to vyžaduje právní předpis, jinak podání bude odmítnuto ! (viz níže - Zásady pro elektronické podání v právních předpisech ..)

2)  Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB se souborovým systémem FAT16 – 3,5 palce, CD se souborovým systémem ISO9660). Nosič můžete doručit na podatelnu Městského úřadu v Újezdě u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna. Úřední dny a hodiny, ve kterých je otevřena podatelna OÚ:

pondělí, středa  8,00 – 17,00 hod., přestávka  11,30 – 12,30

úterý, čtvrtek  8,00 – 15,00 hod., přestávka  11,30 – 12,30

Podání na technickém nosiči dat musí obsahovat zaručený elektronický podpis všude tam, kde to vyžaduje právní předpis, jinak podání nebude zpracováno!  … (viz níže - Zásady pro elektronické podání v právních předpisech ..)

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelny nebo na doručovací adresu MÚ, případně volejte na tel. 544 224 336 nebo 544 224 218 – podatelna.

Požadavky pro přijetí elektronických podání:

Přípustné formáty elektronického podání

-  formát *.txt (prostý text)

-  formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)

-  formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)

-  formát *.pdf (Akrobat Reader)

-  formát *.rtf (textový standard - rich text format)

-  formát *. jpg (grafický formát)

-  formát *. gif (grafický formát)

Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání !

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 2 MB.

Pravidla pro potvrzování doručených zpráv (včetně vzoru):

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy – pokud lze z přijatého elektronického podání zjistit elektronickou adresu odesilatele, tohoto obsahu:

Vaše zásilka podaná prostřednictvím elektronické podatelny byla přijata ke zpracování dne ……. Pokud budete chtít zjistit aktuální stav zpracování Vaší zásilky, pošlete podatelně obecního úřadu dotaz na číslo jednací ……..

 

 

 

S pozdravem

Město Újezd u Brna

 

 

 

Součástí potvrzení je elektronický podpis zaměstnance podatelny Obecního úřadu v Újezdě u Brna.

Postup u chybného formátu zprávy, intifikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem apod., nebo neprojde předepsanými kontrolami např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti a validity elektronického podpisu bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli - pokud lze z doručeného elektronického podání zjistit elektronickou adresu odesilatele, zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí, tohoto obsahu:

Vaše zásilka podaná prostřednictvím elektronické podatelny NEBYLA přijata do zpracování.

Důvod odmítnutí: ………………..

 

 

 

S pozdravem

Město Újezd u Brna

Součástí sdělení o nepřijetí datové zprávy je elektronický podpis zaměstnance podatelny Městského úřadu v Újezdě u Brna.

Zásady pro elektronické podání uvedené v právních předpisech, podle kterých je možné vůči Úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, např.:

a)  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) § 19, ve znění pozdějších předpisů (platný od 1.1.2006)

Z podání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a co se jím navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

·  podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo

·  nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

b)  Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Podání ve věcech poplatků musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 21 odst. 3 a 4).

Pokud podání není podepsáno uvedeným elektronickým podpisem, musí být do 3 dnů opakováno písemně nebo ústně do protokolu (§21 odst. 5).

c)  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno, kdo jej činí a rovněž elektronická adresa žadatele (podle § 14 odst. 2). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Tato žádost nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

d)  Vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

Toto podání nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

e)  Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

f)  Zaslání evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisůNemusí být podepsána zaručeným elektronický podpisem.


Elektronická podání zaslaná Obecnímu úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se např. o běžnou e-mailovou komunikaci mezi občany a pracovníky úřadu.

Legislativní úprava k elektronickému podpisu a elektronické podatelně

-  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů

-  Nařízení vlády 495/2004 Sb., o elektronickém podpisu

-  Nařízení vlády 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde