Vystavení matričních dokladů - prvopisů úmrtního, oddacího a rodného listu

Úmrtí - vystavení úmrtního listu (prvopis)

Základní informace:

Příslušný k zápisu úmrtí je matriční úřad v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. (správním obvodem

matričního úřadu města Újezd u Brna, je pouze město Újezd u Brna).

Zápis do knihy úmrtí se provede na základě listu o prohlídce mrtvého, který matriční úřad obdrží od

zdravotnického zařízení, ve kterém osoba zemřela případně od prohlížejícího lékaře.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Pozůstalý - vypravitel pohřbu.

Jaké jsou podmínky a postup:

Při úmrtí osoby obdrží matriční úřad od zdravotnického zařízení, ve kterém osoba zemřela, nebo prostřednictvím

pohřební služby, která zajišťuje pohřeb, „List o prohlídce mrtvého“, na jehož základě zapíše zemřelou osobu do

knihy úmrtí a vystaví úmrtní list. Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k

vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou

do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně na matrice.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou na matrice města Újezd u Brn, dle úředních hodin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K vystavení úmrtního listu je potřeba:

  • občanský průkaz zemřelého (u cizinců cestovní pas, příp. průkaz povolení k pobytu)

  • rodný případně oddací list zemřelého

  • fakturu o zaplacení pohřbu


Při osobním převzetí úmrtního listu je třeba předložit výše uvedené doklady, pokud je pozůstalí nepředali

pohřební službě při vyřizování pohřbu, a dále občanský průkaz osoby vyřizující úmrtní list (případně matriční

doklad prokazující příbuzenský vztah).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou stanoveny

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění

    pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně

    některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

Žádost o tzv. „pohřebné“ podává vypravovatel pohřbu na pokladně městského úřadu v Újezdě u Brna.

Žádost o vdovský, vdovecký důchod podává oprávněná osoba (pozůstalý manžel/manželka) na příslušné OSSZ případně

MSSZ dle svého trvalého bydliště.

K pozůstalostnímu řízení je rodina zemřelého vyzvána příslušným pověřeným notářem.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě:

www.portal.gov.cz


Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.10.2007