Obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna č. 7/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky

 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) na svém 46. zasedání dne 19.7.2010 usneslo na vydání této vyhlášky, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky na území města Újezd u Brna


Čl. 1

Úvodní ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Újezd u Brna zamezit ohrožování bezpečnosti, zdraví a majetku občanů města Újezd u Brna v důsledku neomezeného používání zábavní pyrotechniky.

 

Čl. 2

  Vymezení základních pojmů pro účely této obecně závazné vyhlášky

 

(1)  Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, tržiště, veřejná zeleň, všechny ulice,

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání,

a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.

 

(2)  Za zábavní pyrotechniku jsou pro účely této vyhlášky považovány všechny zábavní

výrobky obsahující chemické sloučeniny a směsi, které po zapálení vybuchují nebo se

rychle spalují za značného vývoje plynů nebo vývoje vysokých teplot a plamenů

nejrůznějších barev.

 

(3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s  dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku je provozování zábavní

pyrotechniky.

 

Čl. 3

Zákaz užívání zábavní pyrotechniky

 

Činnost uvedená v čl. 2 odst. 3 je způsobilá nepřiměřeně obtěžovat občany v obytné zástavbě hlukem a světelnými efekty a je zakázáno ji provádět v noční době od 22:00 do 06:00 hodin.

Čl. 4

Vymezení veřejných prostranství a času pro užívání zábavní pyrotechniky

Činnost uvedenou v čl. 2 odst. 3 je možno vykonávat pouze v lokalitě Šmoldus, která je graficky znázorněna v příloze č. 1‚ a to v době od 18:00 do 22:00 hodin.

Čl. 5

Výjimky ze zákazu používání zábavní pyrotechniky

Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna.

Čl. 6

Kontrola a sankce

  (1) Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat pověření zaměstnanci města Újezd u Brna.

(2)   Porušení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 7

Účinnost

 

(1)   Vyhláška byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna

dne 19.7.2010.

 

(2)   Vyhláška nabývá účinnosti dnem 12.8.2010.

 

 

 

 

 

  ……………………….

  Karel Hradský

  místostarosta

 

 

 

 

 

  …………………………….

  ThDr. Jan Hradil, Th.D.

  starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.7.2010

Sňato z úřední desky dne: 11.8.2010

 

 

Příloha č. 1, (viz článek 4)