Obecně závazná vyhláška města  Újezd u Brna č. 1/2011, o místních poplatcích

  Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 10.1.2011 usnesením č. 4  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Předmět úpravy

(1)  Město Újezd u Brna touto obecně závaznou vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:

a)  poplatek ze psů,

b)  poplatek za užívání veřejného prostranství,

c)  poplatek ze vstupného,

d)  poplatek z ubytovací kapacity,

e)  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení, povolené Ministerstvem financí ČR (dále jen „Ministerstvo financí“) podle jiného předpisu. 

(2)  Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Újezdu u Brna (dále jen „správce poplatku“).[1]

Oddíl II

Poplatek ze psů

Čl. 2

Poplatník, předmět poplatku

Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)  Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)  V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[3]

(3)  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)  Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15dnů.

(2)  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit  správci poplatku zejména příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, IČ, název, sídlo,  místo podnikání, popř. další adresu pro doručování.

(3)  Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

(4)  Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(5)  Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)  Sazba poplatku ze psů činí za každého psa a kalendářní rok 400,- Kč.

(2)  Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí 200,- Kč za kalendářní rok.

Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný do:

a)  31. března, nečiní-li u jednoho poplatníka více než 700,- Kč ročně,

b)  30. září, ve dvou stejných splátkách, činí-li u jednoho poplatníka více než 700,- Kč ročně.

(2)  Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede poplatník poplatek do 1 měsíce od vzniku poplatkové povinnosti, nejdéle však do konce kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozují osoby, o kterých to stanoví zákon. [4] 

Oddíl III

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[5], [6]

 Čl. 9

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 10

Veřejné prostranství

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně graficky znázorněná na katastrální mapě v příloze č. 1.

Čl. 11

Ohlašovací povinnost

(1)  Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství takto:

a)  u odst. a), b) a c) čl. 12  nejpozději v den zahájení užívání

b)  u odst. d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) čl. 12  nejpozději 30 dní před zahájením užívání

Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.

(2)  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku zejména příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, IČ, název, sídlo, místo podnikání, popř. další adresu pro doručování.

(3)  Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

Čl. 12

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)  za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 

b)  za umístění dočasných stavebsloužících pro poskytování prodeje 

c)  za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

d)  za provádění výkopových prací 

e)  za umístění stavebního zařízení 

f)  za umístění reklamního zařízení 

g)  za umístění zařízení lunaparků a jiných atrakcí 

h)  za umístění cirkusu

i)  za umístění skládek 

j)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 

k)  za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 

l)  za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 

m)  za užívání veřejné prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10,- Kč

10,- Kč

100,- Kč

10,- Kč

10,- Kč

100,- Kč

50,- Kč

10,- Kč

1,- Kč

10,- Kč

10,- Kč

10,- Kč

10,- Kč

Čl. 13

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství.

Čl. 14

Osvobození od poplatku

(1)  Poplatek se neplatí za umístění skládky (např. uhlí, dřeva) po dobu prvních 5 dnů.

(2)  Od poplatku se osvobozuje umístění skládky stavebního materiálu v souvislosti se stavbou, na niž bylo vydáno stavební povolení nebo souhlas, a to po dobu nejvýše 1 roku od právní moci rozhodnutí. Poté musí být znovu požádáno. Na povolení není právní nárok.  

  Oddíl IV

Poplatek ze vstupného

Čl. 15

Předmět poplatku, poplatník

Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[7]

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

(1)  Pokud poplatník neohlásí správci poplatku pořádání akce předem, je povinen tak učinit v den jejího uskutečnění nebo nejpozději ve dni následujícím.

(2)  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku zejména příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, IČ, název, sídlo, místo podnikání, popř. další adresu pro doručování.

(3)  Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

(4)  Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 25 této vyhlášky.

Čl. 17

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z úhrnné částky vybraného vstupného 20%.

Čl. 18

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 19

Osvobození od poplatku

Od poplatku se osvobozují:

a)  akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b)  divadelní představení.

Oddíl V

Poplatek z ubytovací kapacity

 Čl. 20

Předmět poplatku a poplatník

(1)  Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[8]

(2)  Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1)  Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)  V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[9]:

a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)  čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)  další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(3)  Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[10]

(4)  Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

Čl. 22

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 5,- Kč za každé využité lůžko a den.

Čl. 23

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne příslušného čtvrtletí daného kalendářního roku.

(2)  Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

(1)  Poplatku nepodléhá:

a)  ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b)  ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,

c)  ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[11]

Oddíl VI

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

Čl. 25

Předmět poplatku, poplatník

(1)  Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý:

a)  povolený hrací přístroj nebo

b)  jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.[12]

(2)  Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“).[13]

Čl. 26

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)  Poplatková povinnost vzniká:

a)  dnem uvedení VHP do provozu,

b)  dnem, od něhož bylo pravomocným rozhodnutím Ministerstva financí provozování jiného THZ povoleno.

(2)  Poplatková povinnost zaniká:

a)  dnem ukončení provozu VHP,

b)  dnem pozbytí platnosti povolení k provozování jiného THZ.

Čl. 27

Ohlašovací povinnost

(1)  Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 30 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu.[14]

(2)  Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení,a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.

(3)  Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.

(4)  Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[15]

(5)  Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

Čl. 28

Sazba poplatku

(1)  Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce.

(2)  V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.

(3)  Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 29

Splatnost poplatku

(1)  Poplatek je splatný:

a)  při povolení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného THZ povoleného Ministerstvem financí na dobu tří měsíců do 15. dne měsíce po zahájení provozu,

b)  při povolení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného THZ povoleného Ministerstvem financí na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách, odpovídající délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí,

c)  při povolení provozu výherního hracího přístroje nebo jiného THZ povoleného Ministerstvem financí na kalendářní rok nebo dobu delší ve čtyřech splátkách, odpovídají délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.

(2)  Poplatek může být uhrazen poplatníkem jednorázově do posledního dne 3. měsíce od zahájení provozu.

Oddíl VI

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Čl. 30

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)  V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[16]:

a)  jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)  čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)  další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2)  Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[17]

(3)  Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[18]

Čl. 31

Navýšení poplatku

(1)  Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem.[19]

(2)  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[20]

Čl. 32

Přechodná ustanovení

(1)  Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

(2)  Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytíúčinnosti této vyhlášky a k tomuto dni trvá, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 33

Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Újezd u Brna  č. 1/2010 o místních poplatcích ze dne 12.8.2010.

Čl. 34

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 01.02.2011.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 1. 2011

Sejmuto z úřední desky dne: 14. 2. 2011


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. poplatek z ubytovací kapacity,

[3] § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

[4] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje  a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

[6] Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

[7] Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

[8] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[11] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[12] § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[13] § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[14] § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů

[15] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[16] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[17] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[18] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[19] § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

[20] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Dodatek:

Zastupitelstvo města na svém zasedání č. 8 dne 23.5.2011 rozhodlo o osvobození od poplatků ze vstupného za poutě, hody a plesy.