Obecně závazná vyhláška města  Újezd u Brna č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 

Zastupitelstvo města Újezd u Brna se na svém zasedání dne 10. 1. 2011  usnesením č. 4 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)  Město Újezd u Brna touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)  Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad v Újezdu u Brna (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník

Osoby poplatníků jsou určeny v § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.[2]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)  Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit[3] vznik poplatkové povinnosti do  15 dnů.

(2)  V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede zejména své příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná.

(3)  Dojde-li ke změně údajů v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(4)  Poplatník, který je vlastníkem stavby na území města, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.

(5)  Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu ve městě nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci,  a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka podle  čl. 2 činí 500,- Kč a je tvořena:

  • a)  z částky  250,- Kč za osobu a kalendářní rok, a
  • b)  z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok.

(1)  Rozúčtování nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je doloženo v příloze této vyhlášky.

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek se platí ve dvou stejných splátkách. První splátka je splatná  nejpozději do 31. března a druhá splátka je splatná do 30. září příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)  Od poplatku se osvobozuje páté a další nezaopatřené dítě do 15 let

(2)  Úleva ve výši 100,– Kč se poskytuje poplatníkům mladším 15 let  a  studentům v rámci středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání.

(3)  Poplatníci uvedení v odst. 1 a odst. 2 ohlašují skutečnosti rozhodné pro osvobození či úlevu (např. potvrzením o studiu), a to nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku nebo do 15 dnů od vzniku nároku na osvobození, resp. úlevu. Tuto ohlašovací povinnost mají i poplatníci, kteří dosáhli věku 15 let, ale neukončili povinnou školní docházku.

Čl. 7

Navýšení poplatku

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[4]

Čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení

(1)  Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města  Újezd u Brna č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

(2)  Na právní vztahy vzniklé před dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška města nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 01.02.2011 

--------------------------------------

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. 1. 2011

Sejmuto z úřední desky dne: 14. 2. 2011

----------------------------------------

Příloha č. 1  k obecně závazné vyhlášce č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Rozúčtování skutečných nákladů města Újezd u Brna předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu:

  • a.  náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2010  1 956 449,40 Kč
  • b.  počet poplatníků  3168 osob

Skutečný náklad na 1 poplatníka za rok 2010  617,57 Kč.[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

[3] § 71 odst 1 a následující zákona zákona č. 280/2009 S., daňový řád

[4] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

2010/2 o odpadu