Žádosti a formuláře:

Formuláře - životní  prostředí:
žádost o povolení ke kácení dřevin
Formuláře - stavební oblast:
ohlášení stavebních úprav, udržovacích prací, drobné stavby
žádost o stavební povolení na kanalizační, vodovodní přípojku
žádost o stavební povolení na stavbu domovní plynovodní přípojky
ohlášení drobné stavby
žádost o vydání územního rozhodnutí (o umístění stavby)
žádost o vydání rozhodnutí o rozdělení pozemku
návrh na kolaudaci
žádost o kolaudaci stavby
zplnomocnění k zastupování v řízení
Práce, které nevyžadují (ani) ohlášení stavebnímu úřadu:


⇒ opravy fasády a vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, výměna a oprava střešní krytiny, opravy povrchu plochých střech, komínových těles, opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování střech, žlabů a odpadních dešťových svodů, opravy oken a dveří a jejich nátěry, výměna dveří a oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby.
⇒ výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby
⇒ opravy ústředního vytápění, větracího a klimatizačního zařízení a výtahů, budou-li je provádět oprávněné osoby
⇒ výměna zařizovacích předmětů (např. kuchyňských linek, van) a jiného běžného vybavení stavby
Formuláře - evidence obyvatel:Informace:

přihlášení k trvalému pobytu - vzor přihlašovacího lístku

Náležitosti k přihlášení trvalého pobytu:
Žadatel předloží:
  1. vyplněný a podepsaný přihlašovací lístek (obdrží na podatelně úřadu), potvrzený ze zadní strany majitelem objektu v kolonce Potvrzení oprávněné osoby
  2. platný občanský průkaz, popř. potvrzení o změně stavu či pobytu, pokud již byla dříve vydána, popř. předložit jiný platný doklad totožnosti
  3. doklad o vlastnictví domu či bytu, popř. doložit oprávněnost užívání předmětného prostoru určeného k bydlení
  4. správní poplatek 50,- Kč
  5. k nezletilým dětem  rodný listŽadatel si musí telefonicky domluvit termín pro přihlášení trvalého pobytu či k provedení změny trvalého pobytu na tel. 725171858, ref. Gita Hübschová. Ostatní informace tamtéž.
Žadatel si musí telefonicky domluvit termín pro přihlášení trvalého pobytu či k provedení změny trvalého pobytu na tel. 725171858, ref. Gita Hübschová. Ostatní informace tamtéž.
návrh/žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana
Formuláře - životní  prostředí:

žádost o povolení ke kácení dřevin

Formuláře - sociální oblast:Informace:
Žádost do Domova s pečovatelskou službou (DPS), ul. Rybářská - pro zařazení do pořadníku
Žádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem. 
Žadatel musí být soběstačný a samostaný a jeho zdrav. stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané Újezda u Brna, poté jejich příbuzní a nakonec ostatní občané.
Žádost do Penzionu pro důchodce, ul. Štefánikova - pro zařazení do pořadníkuŽádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem.
Žadatel musí být soběstačný a samostatný a jeho zdravotní stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí místního Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané z Újezda, poté jejich příbuzní, nakonec ostatní občané.

Formuláře - další:
Vyúčtování ne-investičního příspěvku poskytnutého městem Újezd u Brna