Volby do Evropského parlamentu 2019

15.04.2019

 

Volby do Evropského parlamentu (dále jen EP) na území České republiky se budou konat v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Informace pro voliče

 

Volební okrsek pro voliče s úřední adresou:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Komenského 107, Újezd u Brna) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 2 – Dům s pečovatelskou službou na Rychmanově, Rybářská 1001, Újezd u Brna.

 

Voličské průkazy:

Volič, který je u Městského úřadu Újezd u Brna zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat Městský úřad Újezd u Brna o vydání voličského průkazu.
Formulář žádosti si můžete stáhnout a vyplnit ZDE.

Volič může o voličský průkaz požádat:

  • osobně nejpozději do středy 22. května 2019 do 16:00 hodin u Městského úřadu Újezd u Brna.
  • písemně tak, aby byla žádost doručena Městskému úřadu Újezd u Brna nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
  • nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky Městského úřadu Újezd u Brna: iu3b65f, doručena nejpozději do 17. května 2019 do 16:00 hodin.

Voličský průkaz může být voliči vydán:

  • nejdříve 9. května 2019
  • nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin

Při ztrátě nebo odzicení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Volba do přenosné hlasovací schránky:

Městský úřad Újezd u Brna žádá občany, kteří mají zájem zúčastnit se voleb do Evropského parlamentu 2019 a ze zdravotních důvodů se nemohou dostavit do volební místnosti, aby nahlásili prostřednictvím e-mailové adresy: sekretariatujezdubrna.cz nebo na tel. č.: 544 224 336 u paní Magdaleny Pízové:

  • jméno a příjmení
  • adresu
  • číslo bytu (penzionu a domu s pečovatelskou službou).

 

Způsob hlasování:

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič s hlasovacím lístkem do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit přednostní hlasy. K jiným úpravám se nepřihlíží.
Více informací o zásadách a způsobu hlasování.

 

Právo volit:

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (nejpozději ve středu 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen "volič").

Veškeré informace naleznete zde: www.mvcr.cz

 

Informace o podmínkách hlasování:

Žádost o zápis do seznamu voličů EP nebo přenesení údajů do seznamu voličů EP:

 

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce po 14. dubnu 2019

 

 

Informace pro delegující do okrskových volebních komisí

 

 

Informace vydané Městským úřadem Újezd u Brna:

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde