Historie po roce 1989

    Po roce 1989 proběhly v obci nové volby, které zásadně změnily složení obecního zastupitelstva a také místního národního výboru. Noví představitelé obce se rozhodli i nadále pokračovat v již započaté výstavbě z minulých let. V následujících letech se tak rozběhla v obci čilá stavební činnost, a to jak ze strany obce, tak i ze strany obyvatel Újezdu. Udělala se například přístavba základní školy, vybudovala kanalizace, vodovod a čistírna odpadních vod a také se přistoupilo k plynofikaci města. Začalo se také s výstavbou nových bytů. Jen od roku 1990 jich bylo v Újezdě postaveno kolem osmdesáti. Zrekonstroval se i obecní úřad, a radnice tak získala dnešní podobu.


Radnice po rekonstrukci.

     Opravil se také dělnický dům a přilehlé pohostinství a vytvořil se prostor pro vinárnu a venkovní posezení. Celý objekt dostal název Újezdská Rychta. Dokončilo se nové nákupní středisko, dnes areál firmy Thermotechnika Bohemia. Město opravilo a také nově vystavělo újezdské silnice a chodníky a hlavně nechalo vybudovat nový průtah městem. S pomocí státní dotace začala výstavba penzionu pro důchodce a také výstavba Domu s pečovatelskou službou. 


Domov s pečovatelskou službou.

     V roce 1991 se změnilo vedení základní a mateřské školy v obci. Ředitelem základní školy byl zvolen Mgr. Ivan Churavý a ředitelkou mateřské školy se stala Eliška Černá. Změnu zaznamenaly i podnikatelské subjekty v obci. Státní podniky se staly akciovými společnostmi a některé společnosti a služby zanikly ve víru převratných událostí po roce 1989. Problémům se nevyhlo ani sloučené JZD v Sokolnicích.

     Od roku 1991 město zaznamenalo prudký rozvoj živnostenského podnikání. Soukromníci otevřeli několik nových obchodů, servisů a mnoho různých dílen a ve městě začaly podnikat firmy, jejichž služby ve městě scházely. Mnohým z nich se daří dodnes.

      V devadesátých letech došlo k prudkému vývoji města zvláště v oblasti výstavby a rekonstrukcí. Zvláště koncem devadesátých let a na počátku nového tisíciletí je možno zaznamenat nárůst staveb jak rodinných domů, tak obecních bytů, stavby sportovních areálů, opravy a rekonstrukce stávajících obecních objektů a památek. Těsně před rokem 2000 došlo kupř. k výstavbě nových 20 bytových jednotek na Rozprýmově ulici, dnes blok „D“, byly dokončeny tenisové kurty a běžecké dráhy, obec byla připojena na vodovodní řad z Vyškovska a bylo generálně opraveno sociální zařízení v základní škole. Po roce 2000 pokračuje modernizace zařízení základní školy, na Rozprýmově ulici je započata výstavba dalších 20 bytů. Dochází k rekonstrukcím stávajících komunikací v celé obci, jelikož ty staré už byly v povážlivém stavu. Postupně jsou tak během následujících 6 let obnovovány komunikace a chodníky na ulici Lidické a Revoluční, V Sádku, na ulici Hybešově, ulici Palackého a Rozprýmově, ulici Wolkerově, Sušilově a Legionářské. Částečné opravy proběhly na všech ostatních ulicích. V roce 2006 prakticky zbývají jen dvě ulice, na kterých prozatím rekonstrukce silnic a chodníků provedeny nebyly, ale s jejich opravou se počítá ve výhledu na nejbližší jarní období.

     V roce 2001 je započato s výstavbami autobusových zastávek. První je hlavní zastávka před radnicí ve směru do Brna, ostatní zastávky v celé obci následují. Je uvažováno o výstavbách veřejně prospěšných staveb. Je zadán projekt pro výstavbu nové obřadní smuteční síně a rozšíření hřbitova, projekt pro výstavbu Domu s pečovatelskou službou, je vytvořena studie zcela nové zástavby na Rychmanově. Dům s pečovatelskou službou se stává skutečností v roce 2004, kdy je v květnu slavnostně otevřen. Pokračuje rozšiřování infrastruktury. V ulicích Nádražní, Vinohrádky a Nad Sklepy je rozšířena kanalizace, totéž v ulici Rybářská, kde je postaven nový dům s pečovatelskou službou. Dochází k rozšiřování veřejného osvětlení do částí obce, kde zatím nebylo. Nezapomíná se ani na ekologii. Čistírna odpadních vod je již roky v nevyhovujícím stavu a vedení obce se snaží získat od ministerstva životního prostředí dotaci na revitalizaci ČOV. V roce 2004 je započata výstavba dalších bytových jednotek, tentokrát v ulici Na zahrádkách. V roce 2005 se již do nových bytů stěhovali první nájemníci. Na Staré Hoře byly postupně ve dvou letech zbudovány zábrany proti přívalovým vodám.

     Je nutné také zmínit stavby pro děti a mládež a pro jejich sportovní a kulturní vyžití. V několika etapách je modernizován a rozšiřován sportovní areál fotbalistů, v základní škole je vybudována tenisová stěna, v parku je postaven dům pro mládež a skateboardový areál. Na několika místech v obci jsou vystavěna dětská hřiště s prolézačkami, klouzačkami a houpačkami. Po roce 2005, kdy se z obce stalo město, bylo investováno do úprav rychmanovského rybníčku tak, aby zde vzniklo odpočinkové místo nejen pro dospělé či seniory s blízkého domu s pečovatelskou službou, ale i pro děti – mladé rybářské nadšence.

     V roce 2006 je zcela vážně zamýšlen Domov důchodců, s jeho výstavbou se počítá v nejbližší době. Aktuální se stává rozšíření hřbitova a nová bytová výstavba na Rychmanově.

    Níže uvádíme podrobný výše akcí včetně financování, které byly realizovány od roku 1999.

 

Akce v roce 1999:

 • generální oprava střechy restaurace Rychta - 1 707.378,-Kč
 • připojení obce na vodovodní řad z Vyškova,
  realizace domovních přípojek - 20 974.790,-Kč
 • generální oprava sociálního zařízení ZŠ - 4 454.978,-Kč
 • osvětlení veřejné cesty od Penzionu - 85.900,-Kč
 • petrifikace a nasvícení kamenného kříže - 40.000,-Kč
 • výstavba 20 bytových jednotek v Rozprýmově ul.
  + infrastruktura - 19 950.000,-Kč
 • dokončení tenisových kurtů a běžecké dráhy - 1 515.800,-Kč

Akce v roce 2000:

 • modernizace počítačové sítě v ZŠ - 90.000,-Kč
 • rekonstrukce střechy Sokolovny - 700.000,-Kč
 • generální oprava místního rozhlasu - 65.000,-Kč
 • rekonstrukce občerstvení na koupališti - 900.000,-Kč
 • zakoupení nápojového automatu pro ZŠ - 120.000,-Kč
 • zakoupení konvektomatu pro kuchyni ZŠ - 250.000,-Kč
 • výstavba 20 bytů v Rozprýmově ul. - 15 314.250,-Kč
 • generální rekonstrukce komunikace ul. Lidická
  a Revoluční vč. chodníků - 1 683.000,-Kč
 • vytvořeno asfaltové hřiště a
  tenisová stěna ZŠ a parking pro kola - 240.000,-Kč
 • překládka chodníku Komenského ul. - 85.000,-Kč
 • výstavba chodníků v ul. Rybářské - 60.000,-Kč
 • pásové retardy ul. Revoluční, Palackého a Lidické - 64.800,-Kč
 • dopravní značení v obci - 85.000,-Kč
 • výměna oken v restauraci na Rychtě - 80.000,-Kč
 • výměna veřejného osvětlení na hlav. průtahu - 853.762,-Kč
 • výměna dveří a dlažby na místní poště - 67.170,-Kč
 • Telecom – opravy, přípojky, vymalování - 80.150,-Kč
 • demolice klubovny ZŠ - 50.000,-Kč

Akce v roce 2001

 • výstavba autobus. zastávky, veřejných záchodů a novinového stánku před OÚ - 1 052.740,-Kč
 • výstavba 20 bytů v Rozprýmově ul. - 18 020.739,-Kč
 • generální rekonstrukce komunikace ul. V Sádku a
  části ul. Hybešovy vč. chodníků - 6 200.000,-Kč
 • generální rekonstrukce komunikace Wolkerova vč. Chodníků a křižovatky s ul. Rychmanovská a Česká - 4 328.800,-Kč
 • oprava komunikace ul. 9. května, Školní, U Hřiště a
  Na Zahrádkách - 3 336.232,-Kč
 • komunikace ul. Legionářská vč. chodníků - 1 509.268,-Kč
 • komunikace ul. Sušilova a Vinohrádky vč. chodníků - 1 901.557,-Kč
 • výstavba chodníků ul. Rychmanovská, Česká, Štefánikova - 500.000,-Kč
 • oprava technologie koupaliště - 107.000,-Kč
 • provoz čističky odpadních vod ve Šternově - 1 200.000,-Kč
 • vánoční osvětlení obce - 178.992,-Kč
 • vykoupení pozemku pro rozšíření hřbitova - 163.497,-Kč
 • vykoupení budovy starého Telecomu - 56.000,-Kč
 • inženýrské sítě ul-Rozprýmova - 4 464.722,-Kč
 • výměna veřejného osvětlení - 440.854,-Kč
 • rozšíření kabelové televize - 35.190,-Kč
 • traktor na sekání trávy - 122.000,-Kč
 • počítače do místní knihovny - 130.000,-Kč
 • koupě kopírky pro obec - 45.140,-Kč

Akce v roce 2002

 • komunikace a chodníky v ul. Rozprýmově - 2 610.920,-Kč
 • kanalizace, vodovod a plyn v ul. Nádražní - 1 236.000,-Kč
 • projekt obřadní síň a hřbitov - 108.800,-Kč
 • prodloužení ul. Masarykovy a V Sádku - 273.269,-Kč
 • opravy komunikací a chodníků - 461.327,-Kč
 • park v ul. Wolkerově – světlo, lavičky - 76.928,-Kč
 • multikára pro prac. skupinu - 85.400,-Kč
 • osvětlení Rozprýmova, Rychta, parčík - 66.490,-Kč
 • prodloužení silnice V Sádku a Masarykova - 103.574,-Kč
 • oprava uličky mezi Komenského a Štefánikovou - 20.487,-Kč
 • chodník ul. Nádražní - 190.953,-Kč
 • protipovodňové zábrany Stará hora - 206.850,-Kč
 • prodloužení plynu ul. Masarykova - 116.692,-Kč
 • kříž na Rychmanově - 98.000,-Kč
 • oprava překopu ul. V Sádku – u Spáčilů - 126.000,-Kč
 • oprava ČOV – čerpadlo - 70.560,-Kč
 • údržba a čištění kanalizace - 485.809,-Kč
 • výměna kotle na OÚ - 170.997,-Kč
 • oprava počítačové sítě na OÚ - 47.120,-Kč
 • oprava auta obecní policie - 49.621,-Kč
 • nátěry bazénů a oprava koupaliště - 105.195,-Kč

Akce v roce 2003

 • převod od vojska budova a tech. vybavení ČOV - 3 582.633,-Kč
 • zbudování 2 bytů v Penzionu - 303.232,-Kč
 • soudní znalec – fotbal. hřiště a šatny - 504.698,-Kč
 • zavedení do majetku ubytovna - 861.317,-Kč
 • panely na cestu ul. Rybářská - 2 481.608,-Kč
 • prodloužení vodovodu ul. Masarykova - 47.135,-Kč
 • prodloužení kanalizace ul. Masarykova - 128.115,-Kč
 • parkoviště – křižovatka Rychmanovská - 242.288,-Kč
 • zpevnění cesty na trať - 222.390,-Kč
 • silnice k obchodu JIREX - 114.209,-Kč
 • oprava silnice kolem firmy Elektro Spáčil - 164.358,-Kč
 • kanalizace ul. Nad sklepy - 343.200,-Kč
 • 7 ks autobus. zastávky - 2 250.341,-Kč
 • rekonstrukce evangelického hřbitova - 304.338,-Kč
 • rozšíření veřejného osvětlení ul. Štefánikova - 83.667,-Kč
 • osvětlení tenisových kurtů ZŠ - 158.928,-Kč
 • rozšíření plynu ul. Rybářská - 200.000,-Kč
 • prodloužení vodovodu ul. Rybářská - 85.522,-Kč
 • program na generel zeleně - 200.000,-Kč
 • oprava ČOV - 95.832,-Kč
 • oprava topení byt. blok "B" - 77.246,-Kč
 • nátěry byt. bloku "C" a "D" - 89.510,-Kč
 • úprava Glozně - 180.000,-Kč

Akce v roce 2004

 • stavba DPS - 49 486.428,-Kč
 • rekonstrukce ZŠ – zateplení, okna, dveře - 14 966.489,-Kč
 • protipovodňové zátarasy - 185.250,-Kč
 • kanalizace Vinohrádky - 68.950,-Kč
 • přípojka vody k DPS - 296.753,-Kč
 • kanalizační přípojka k DPS - 830.418,-Kč
 • plyn. přípojka k DPS - 91.159,-Kč
 • komunikace ul. Rybářská a plocha u DPS - 3 664.112,-Kč
 • veřejné osvětlení ul. Rybářská - 1 888.644,-Kč
 • rozšíření veř. osvětlení ul. Nádražní - 79.257,-Kč
 • rozšíření veř. osvětlení-  křižovatka Příční - 25.260,-Kč
 • čerpadlo KAWASAKI pro hasiče - 53.669,-Kč
 • zařízení na odsávání nečistot - 138.754,-Kč
 • světelná rampa na auto pro policii - 42.753,-Kč
 • za opravy překopů na cestách - 106.384,-Kč
 • za úpravu kolem stodol U Hřiště - 78.750,-Kč
 • oprava čerpadla – přečerpávací stanice - 42.267,-Kč
 • zapískování sportovišť a dešťový svod ZŠ - 80.306,-Kč
 • opravy na koupališti - 95.832,-Kč
 • opravy rozvodů vody na penzionu - 153.540,-Kč
 • oprava dveří autobus. zastávky - 51.362,-Kč

Akce v roce 2005

 • žaluzie do ZŠ - 624.734,-Kč
 • kanalizace v areálu ZŠ - 1 038.769,-Kč
 • prodloužení sjezdu k č.p. 786 u ČD - 230.503,-Kč
 • koncept Územního plánu - 426.458,-Kč
 • 32 bytů v ul. Na zahrádkách - 37 752.743,-Kč
 • rozestavěná stavba domu pro mládež - 1 427.733,-Kč
 • silnice ul. Příční - 857.585,-Kč
 • kopaná – hřiště rekonstrukce šaten - 3 151.237, 40 Kč
 • opr. střechy a kabin na hřišti - 189.528,-Kč
 • opravy ČOV - 118.921,-Kč
 • malování v ZŠ - 94.360,-Kč
 • opravy na koupališti - 86.794,-Kč
 • oprava hasičského vozu - 32.714,-Kč
 • nátěry oken a dveří na OÚ - 63.480,-Kč
 • zastřešení balkónů blok „C“ - 32.455,50 Kč
 • výměna vchodových dveří blok „C“ záloha - 31.000,- Kč
 • nákup zahradního domku k rychmanovskému rybníku - 95.976,- Kč
 • zakoupeno zařízení na odsávání nečistot z ulice  - 138.754,- Kč
 • nákup kameninových laviček a košů - 73.200,- Kč
 • rozšíření vánočního osvětlení - 103.651, 10 Kč
 • prosklené AL skříňky - 29.526,50 Kč
 • motorová sekačka - 28.920,- Kč

Akce v roce 2006

 • chodník ul.Nádražní - 795.431,- Kč
 • chodník ul.Tyršová - 146.117,- Kč
 • chodník ul.Štefánikova k fi. ASN Hakr - 92.296,- Kč
 • silnice ul. Tyršova ke hřbitovu - 1.234.518,- Kč
 • pořízení dřevěného podia - 64.819,- Kč
 • opravy ČOV - 198.885,- Kč
 • výkup pozemků na rybník - 520.381,- Kč
 • výkup pozemků na domov důchodců - 993 750,- Kč
 • výměna dveří a ost. opravy v ZŠ - 139.626,-Kč
 • dokončení výměny vchod. dveří blok "C" - 32.596,-Kč
 • oprava kapličky ul. Nádražní - 39.000,-Kč
 • pokračování v rek. sport. areálu - 1.461.280,-Kč
 • vybavení dětského hřiště u prodejny JIREX - 121.922,-Kč
 • vybavení  dětského hřiště na Rychmanově - 118.387,-Kč
 • vybavení domu pro mládež - 281.520,-Kč
 • opravy na koupališti - 157.175,-Kč
 • udírna na koupaliště - 16.000,-Kč
 • kameninové lavičky a odp. koše - 89.242,-Kč   
 • dřevěné lavičky - 54.145,-Kč
 • plakátovací sloupy - 83.727,-Kč
 • sekačky na trávu - 90.265,-Kč
 • nádoby na plast a papír  - 43.411,-Kč
 • provzdušňovač  trávníku  - 21.300,-Kč
 • prosklené AL skříňky  - 31.662,-Kč
 • za nátěr fasády penzionu - 258.385,-Kč
 • oprava střechy čp. 144 /budova pošty a MK/  -  1.012.660,-Kč
 • ozvučovací systém pro MÚ - 29.988,-Kč
 • světelné hodiny  - 28.929,-Kč 

Podnabídka

SOS-ska – chraňtě sebe i své okolí !

Jihomoravský kraj pro Vás připravil nový způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – pomocí SMS zpráv na váš mobilní telefon.... více se dočtete zde